+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 20
: 29.97
: .srt
Rating: 8 / 10 (20 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek


- Ìá èÝëù íá óå äù íá ðáßæåéò.
- Åßíáé ðïõ ç ìáìÜ óå ìéóåß.
Êáé ãéá ìÝíá. Óôï åßðá üôé èá Þôáí ôÝëåéï
ôï ôáîßäé óôçí ÅëëÜäá.
Êáé Þôáí!
Áíôßï!
Ôé; Ôéò áíåìïãåííÞôñéåò;
Ôþñá ôïõò Þñèå ðùò
èá åßíáé Üó÷çìïò ï ëüöïò.
¼ôáí äïýëåõåò åêåß üëç ôçí þñá
ðáñáðïíéüóïõí ãé' áõôüí.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Close