+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 20
: 29.97
: .srt
Rating: 8 / 10 (20 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek


ÎÝñåéò...
äåí èá åß÷áìå ÷ñüíï íá âñåèïýìå.
Ãéáôß ëåò íá ìå ìéóåß ôüóï ðïëý;
Ìçí áíçóõ÷åßò, êÜôé èá óêåöôþ.
Ôï îÝñù. Áõôü Þôáí ôï êáëýôåñï
êáëïêáßñé ôçò æùÞò ìïõ.
6 ìÞíåò Þôáí õðÝñ êáé ëÝãáí
ðüóï êáëü èá Þôáí ãéá ôçí ðåñéï÷Þ...
ËõðÜìáé...

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close