+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 21
: 29.97
: .srt
Rating: 7.9 / 10 (21 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek


äåí èá åß÷áìå ÷ñüíï íá âñåèïýìå.
ÎÝñåéò ðüóï ìïõ ëåßðåéò, Ýôóé;
Íïìßæù ðùò ìéóåß ôïí ÍôÜíéåë
ðåñéóóüôåñï áðü óÝíá.
Ôï îÝñù. Áõôü Þôáí ôï êáëýôåñï
êáëïêáßñé ôçò æùÞò ìïõ.
- ÁëÞèåéá;
- Íáé!
Áíôßï!
¸ðñåðå íá ôçí åß÷á äå

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close