+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 21
: 29.97
: .srt
Rating: 7.9 / 10 (21 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek


Èá Þôáí êáëýôåñá áí åñ÷üóïõí
üôáí äåí èá Ý÷ù ôßðïôá.
ÎÝñåéò...
- ÊÜôé èá êÜíïõìå.
- Ëåò íá ÷ñåéáóôïýìå âïÞèåéá;
6 ìÞíåò Þôáí õðÝñ êáé ëÝãáí
ðüóï êáëü èá Þôáí ãéá ôçí ðåñéï÷Þ...
ËõðÜìáé...
- Ãéáôß ü÷é;
- Ãéá ôçí êõâÝñíçóç;
Ï ôýðïò ôï ìüíï ðïõ èÝëåé
åßíáé íá éêáíïðïéÞóåé ôéò öéëïäïîßåò ôïõ.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close