+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 20
: 29.97
: .srt
Rating: 8 / 10 (20 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English GreekÅíôÜîåé;
Êáé ôé Ýãéíå;
Ôüôå íá óïõ èõìßóù
ðùò äåí ôïí ãïõóôÜñåéò áõôüí ôïí ôýðï.
Ï ôýðïò ôï ìüíï ðïõ èÝëåé
åßíáé íá éêáíïðïéÞóåé ôéò öéëïäïîßåò ôïõ.
ôïí éäéùôéêü óôïí äçìüóéï ôïìÝá
åßíáé ãéá íá ôïí Ý÷ïõí áíÜãêç.

Bad report

Close

Close