+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 20
: 29.97
: .srt
Rating: 8 / 10 (20 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek


ÎÝñåéò...
ÊÜôé èá óêåöôïýìå.
Áðëþò äåí èÝëù íá óôåíá÷ùñéÝóáé.
- ÊÜôé èá êÜíïõìå.
- Ëåò íá ÷ñåéáóôïýìå âïÞèåéá;
Äå66
00:04:08,656 --> 00:04:11,124
- Ôï îÝñåéò ðùò ó' áãáðþ, å;
- Íáé!
- Íüìéæá ðùò Þôáí ôåëåéùìÝíç õðüèåóç.- ¹ôáí! Óôçí ðñÜîç Þôáí!
- Èá äå÷ôþ ôç äïõëåéÜ.
- Äåí èá ó' áñÝóåé íá äïõëÝøåéò ãé' áõôïýò.
- Ãéáôß ü÷é;
- Ãéá ôçí êõâÝñíçóç;

Bad report

Close

Last TV Shows
Popular Movies
Close