+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 21
: 29.97
: .srt
Rating: 7.9 / 10 (21 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek


ÎÝñåéò ðüóï ìïõ ëåßðåéò, Ýôóé;
Ãéáôß ëåò íá ìå ìéóåß ôüóï ðïëý;
Ôï îÝñù. Áõôü Þôáí ôï êáëýôåñï
êáëïêáßñé ôçò æùÞò ìïõ.
Êáé Þôáí!
- Ìðïñïýí íá ôï êÜíïõí áõôü;
- ÖõóéêÜ! Ôï êÜíáí, ôåëåßùóå.
ËõðÜìáé...
¼ôáí äïýëåõåò åêåß üëç ôçí þñá
ðáñáðïíéüóïõí ãé' áõôüí.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close