+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 20
: 29.97
: .srt
Rating: 8 / 10 (20 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek


Êáé Üìá åßóáé åêåß èá åßíáé áã÷ùìÝíç
êáé èá ìå áã÷þóåé êé åìÝíá.
ÎÝñåéò...
ÎÝñåéò ðüóï ìïõ ëåßðåéò, Ýôóé;
Êáé Þôáí!
ÏÊ... êüëëá ôï.
- Íüìéæá ðùò Þôáí ôåëåéùìÝíç õðüèåóç.- ¹ôáí! Óôçí ðñÜîç Þôáí!
- Äåí ìå íïéÜæåé ãé' áõôüí.
- Íïìßæù ðùò èá ãßíåéò ÷Üëéá...

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close