+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 19
: 29.97
: .srt
Rating: 8 / 10 (19 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek
75
00:06:25,667 --> 00:06:27,168
Ôé; Ôéò áíåìïãåííÞôñéåò;

76
00:06:27,169 --> 00:06:31,539
6 ìÞíåò Þôáí õðÝñ êáé ëÝãáí
ðüóï êáëü èá Þôáí ãéá ôçí ðåñéï÷Þ...

79
00:06:34,477 --> 00:06:38,747
- Íüìéæá ðùò Þôáí ôåëåéùìÝíç õðüèåóç.- ¹ôáí! Óôçí ðñÜîç Þôáí!

87
00:07:03,140 --> 00:07:05,235
Äåí åßíáé ï ìüíïò ôñüðïò.
ÂãÜëáôå ðïëëÞ äïõëåéÜ üëïé.

99
00:07:33,138 --> 00:07:37,008
¸ôóé êé áëëéþò, ôï áðïöÜóéóá.
ÂáñÝèçêá íá áíåâÜæù ôçí ðÝôñá...


Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Close