+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 21
: 29.97
: .srt
Rating: 7.9 / 10 (21 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek


- Ìá èÝëù íá óå äù íá ðáßæåéò.
- Åßíáé ðïõ ç ìáìÜ óå ìéóåß.
Êáé Üìá åßóáé åêåß èá åßíáé áã÷ùìÝíç
êáé èá ìå áã÷þóåé êé åìÝíá.
Äåí îÝñù!
Êáé ôé Ýãéíå;
- Íüìéæá ðùò Þôáí ôåëåéùìÝíç õðüèåóç.- ¹ôáí! Óôçí ðñÜîç Þôáí!
Ôï óêÝöôçêá ðïëý
êé åßíáé ï ìüíïò ôñüðïò.
¸ðñåðå íá ôçí åß÷á äå

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close