+ Add subtitles

Before Midnight (2013) Greek subtitles srt

Before Midnight (2013)
Show trailer
Release: Before Midnight [2013].srt (138.63 kB)
Language: Greek
Uploader: DROFAL
Date: 2013-09-09 16:23:01
Downloaded: 20
: 29.97
: .srt
Rating: 8 / 10 (20 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama

Language:
English Greek


- Ìá èÝëù íá óå äù íá ðáßæåéò.
- Åßíáé ðïõ ç ìáìÜ óå ìéóåß.
ÎÝñåéò ðüóï ìïõ ëåßðåéò, Ýôóé;
- ÏÊ. Ó' áãáðþ, öéëáñÜêï!
- Ó' áãáðþ êé åãþ, ìðáìðÜ.
Ôþñá ôïõò Þñèå ðùò
èá åßíáé Üó÷çìïò ï ëüöïò.

- Äåí ìå íïéÜæåé ãé' áõôüí.
- Íïìßæù ðùò èá ãßíåéò ÷Üëéá...

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close