+ Add subtitles

Before Sunrise (1995) Greek subtitles

Before Sunrise (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


ÕðÝñï÷á.
Íáé, âÝâáéá, ðïëý... Ôá ÷Üëéá ôïõ åß÷å.
…êáé èá Ýäåé÷íåò ôé êÜíïõí ó’ Ýíá 24ùñï.

…åßíáé ôüóï üìïñöï;
Ãéáôß åßíáé üíôùò üìïñöï.
Åíþ Ýíáò ôýðïò ðïõ óôÝêåôáé óå ÁÔÌ...

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close