+ Add subtitles

Before Sunrise (1995) Greek subtitles

Before Sunrise (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


Íáé, âÝâáéá, ðïëý... Ôá ÷Üëéá ôïõ åß÷å.
¹ôáí óôéãìÝò ðïõ... Èá óïõ ðù.
Ôé åííïåßò;
…óïõ 'ñ÷ïíôáé éäÝåò óôï ìõáëü
ðïõ êáíïíéêÜ äåí èá ôéò åß÷åò.
00:08:…íá äéáâÜæåé åöçìåñßäá...
…ðïõ êÜíïõìå üëïé ìáò
óôç ãáìçìÝíç êáèçìåñéíüôçôá;
Åíþ Ýíáò ôýðïò ðïõ óôÝêåôáé óå ÁÔÌ...

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close