+ Add subtitles

Before Sunrise (1995) Greek subtitles

Before Sunrise (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


Ðþò;
Åííïþ, ãéá ðáñÜäåéãìá...
- Ôé åßäïõò éäÝåò;
- Èåò í’ áêïýóåéò ìßá;
- Íáé, ðåò ìïõ.
- ÅíôÜîåé.
…åßíáé ôüóï üìïñöï;
Ãéáôß åßíáé üíôùò üìïñöï.
…êáé ðåñéìÝíåé íá êÜíåé áíÜëçøç
öáßíåôáé åíôåëþò çëßèéïò;
Ôï íá ðåñíÜíå ïé êáóÝôåò áðü ðüëç
óå ðüëç, þóôå íá óõíå÷ßæåôáé ôï ðáé÷íßäé...

Bad report

Close

Close