+ Add subtitles

Before Sunrise (1995) Greek subtitles

Before Sunrise (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


¹ôáí óôéãìÝò ðïõ... Èá óïõ ðù.
ÎÝñåéò ôé åßíáé ç êáëùäéáêÞ;
ÖôéÜ÷íïõí Ýíá öôçíéÜñéêï óüïõ
êáé ôï äåß÷íïõí óôçí ôçëåüñáóç.
Èá Ýðáéñíåò 365 Üôïìá...
Åóý ðÜëé ðåò ôï üðùò èÝëåéò,
åãþ èá ôï ðù áëëéþò.
Íáé.
00:08:43,Ðþò óïõ öáßíåôáé;

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close