+ Add subtitles

Before Sunrise (1995) Greek subtitles

Before Sunrise (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


00Ìïõ Þñèå ç éäÝá, ðïõ ëåò,
íá êÜíïõìå Ýíá óüïõ ãéá ôçí ôçëåüñáóç.
…áðü äéÜöïñåò ðüëåéò ôïõ êüóìïõ...
…êáé íá êÜíåé ôï ìðÜíéï ôïõ...
…íá ðáßñíåé ôï ðñùéíü ôïõ, íá ðßíåé êáöÝ...
…êáé ðåñéìÝíåé íá êÜíåé áíÜëçøç
öáßíåôáé åíôåëþò çëßèéïò;
Óáí ðñüãñáììá ôïõ ÍatiïnaÉ Geïgraphic,
äçëáäÞ, áëëÜ ãéá ôïõò áíèñþðïõò.
Áõôü èá Þôáí êáôáðëçêôéêü åðåéóüäéï.
Ï êüóìïò èá ìéëïýóå ãé’ áõôü.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Close