+ Add subtitles

Before Sunrise (1995) Greek subtitles

Before Sunrise (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


Íáé, Ýâãáëá áð’ áõôÝò
ôéò êÜñôåò ÅuraiÉ êáé ôñéãõñíÜù.
ÎÝñåéò ôé åßíáé ç êáëùäéáêÞ;
Åß÷á ôçí éäÝá ãéá Ýíá óüïõ ðïõ èá êñáôïýóå
24 þñåò ôçí çìÝñá ãéá Ýíáí ÷ñüíï óõíå÷þò.
…íá ðáßñíåé ôï ðñùéíü ôïõ, íá ðßíåé êáöÝ...

Åõ÷áñéóôþ ðïëý.

Bad report

Close

Last TV Shows
Close