+ Add subtitles

Before Sunrise (1995) Greek subtitles

Before Sunrise (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


Ðþò;
…êáé èá Ýäåé÷íåò ôé êÜíïõí ó’ Ýíá 24ùñï.
…êáé íá êÜíåé ôï ìðÜíéï ôïõ...

Áõôü èá Þôáí êáôáðëçêôéêü åðåéóüäéï.
Ï êüóìïò èá ìéëïýóå ãé’ áõôü.
…ãéáôß èá ðñÝðåé íá ìåôáäßäåôáé óõíÝ÷åéá,
áëëéþò äåí èá '÷åé åðéôõ÷ßá.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close