+ Add subtitles

До сходу сонця (1995) Greek subtitles

До сходу сонця (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


Ðþò;
ÎÝñåéò ôé åßíáé ç êáëùäéáêÞ;
…ðïõ êÜíïõìå üëïé ìáò
óôç ãáìçìÝíç êáèçìåñéíüôçôá;
…êáé ðåñéìÝíåé íá êÜíåé áíÜëçøç
öáßíåôáé åíôåëþò çëßèéïò;
Óáí ðñüãñáììá ôïõ ÍatiïnaÉ Geïgraphic,
äçëáäÞ, áëëÜ ãéá ôïõò áíèñþðïõò.
Ôï íá ðåñíÜíå ïé êáóÝôåò áðü ðüëç
óå ðüëç, þóôå íá óõíå÷ßæåôáé ôï ðáé÷íßäé...
ÎÝñåéò êÜôé;
Äåí ôïõò åíäéáöÝñåé ç åîõðçñÝôçóç.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close