+ Add subtitles

Before Sunrise (1995) Greek subtitles

Before Sunrise (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


Ëïéðüí; Óå ùöÝëçóå êáèüëïõ
ôï ôáîßäé óôçí Åõñþðç;
Åííïþ, ãéá ðáñÜäåéãìá...
…óïõ 'ñ÷ïíôáé éäÝåò óôï ìõáëü
ðïõ êáíïíéêÜ äåí èá ôéò åß÷åò.
Áðåéêïíßæïíôáò ôçí æùÞ ôïõò
óôçí ðñáãìáôéêüôçôá.
Èá îåêéíïýóå ì’ Ýíáí ôýðï
íá îõðíÜåé ôï ðñùß...
- Äåò ôï êÜðùò...
- Ðïéïò èá ôï ðáñáêïëïõèåß;
Äåí îÝñù. Áõôü ðïõ ìå áíçóõ÷åß
ðåñéóóüôåñï åßíáé ç äéáíïìÞ.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close