+ Add subtitles

Before Sunrise (1995) Greek subtitles

Before Sunrise (1995)
Show trailer
Release: Sunrise-gre.srt (101.7 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-10 02:59:50
Downloaded: 0
: 25
: .
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Romance

Language:
English German French


Ëïéðüí; Óå ùöÝëçóå êáèüëïõ
ôï ôáîßäé óôçí Åõñþðç;
Ôï íá êÜèåóáé êáé íá êïéôÜò âäïìÜäåò
ïëüêëçñåò áð’ ôï ðáñÜèõñï åßíáé ùñáßï.
¸÷ù êÜôé ößëïõò,
ðáñáãùãïýò óôçí êáëùäéáêÞ.
ÄçëáäÞ, åííïåßò üëá ôá âáñåôÜ,
ôåôñéììÝíá ðñÜãìáôá...
Åíþ Ýíáò ôýðïò ðïõ óôÝêåôáé óå ÁÔÌ...
00:08:43,Ðþò óïõ öáßíåôáé;
Èá ìðïñïýóáôå íá ãõñßóåôå Ýíá
ìå ôïõò ößëïõò óïõ óôï Ðáñßóé, áí èÝëåôå.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close