+ Add subtitles

"Dracula" S01E01 (The Blood Is the Life) Persian subtitles srt

Dracula The Blood Is the Life (2013)
Show trailer
Release: Dracula.2013.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION (35.26 kB)
Language: Persian
Uploader: Anonymous
Date: 2013-10-26 11:06:50
Downloaded: 14
:
: .srt
Rating: 7.6 / 10 (14 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Horror

Language:
English


"Âå¡ ÌäÇÈ "˜áÇíæ ÏÇæÒ
..."ãÚÑÝí ãí˜äã¡ áÑÏ "ÏæäæÑÊ
ãä Îíáí ãÇíáã ˜å ÇÒ
Çæä Îä˜ ˜ääÏå åÇ ÏÑ ÑæŽå ã ÇÓÊÝÇÏå ˜äã
ÔÇíÏ ÈåÊÑ ÈÇÔå ÏÝÚå í ÈÚÏí Èå ÂÞÇí
˜áÇíæ" ÇÒ ØÑíÞ ÏáÇá åÇí ÔÑØ ÈäÏíÔ äÒÏí˜ ÈÔí"
¡ÈÇ ÊæÌå Èå íÒåÇíí ˜å ÝåãíÏã
Çæä íå ÞãÇÑ ÈÇÒ ÓÑÓÎÊå
ãäã åãíä Ý˜Ñ Ñæ ãí˜äã -
ãäæ ÈÈÎÔíÏ ÞÑÈÇä -
æÞÊÔå -
Âå¡ Èáå -

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close