+ Add subtitles

"Dracula" S01E01 (The Blood Is the Life) Persian subtitles srt

Dracula The Blood Is the Life (2013)
Show trailer
Release: Dracula.2013.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION (35.26 kB)
Language: Persian
Uploader: Anonymous
Date: 2013-10-26 11:06:50
Downloaded: 14
:
: .srt
Rating: 7.6 / 10 (14 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Horror

Language:
English


æ áØÝÇð¡ ãÞÏÇÑí ÇÒ ÔÇÏí Çí ˜å
ÈÇ ÎæÏÊæä ÂæÑÏíä Ñæ ÏÑ Çíä Îæäå ÈÇÞí ÈÐÇÑíÏ
ÎÈ¡ ãä ãíÊæäÓÊã ÇáÇä Êæ íå
¡ÍãÇã Ñã ÈÇÔã
¡Çíä¡ Âã
¡åãÑÇå ãä ÈÑÇí ÇãÔÈå
..."æ ÈÇäæ "áÇÑäÊ
ÔãÇ æ ÂÞÇí "˜áÇíæ" ÑÄÓÇí ÔÑ˜Ê ÈÒÑ
Îä˜ ˜ääÏå åÇí "ÈÑíÊíÔ ÇãÑíÇá" ÈÇÔíÏ
¡"ÌäÇÈ "ÑíÓæä
"ÔÑ˜Ê "ÈÑíÊíÔ ÇãÑíÇá
ÚÐÑ ãíÎæÇã

Bad report

Close

Last TV Shows
Popular Movies
Close