+ Add subtitles

"Dracula" S01E01 (The Blood Is the Life) Persian subtitles srt

Dracula The Blood Is the Life (2013)
Show trailer
Release: Dracula.2013.S01E01.720p.HDTV.X264-DIMENSION (35.26 kB)
Language: Persian
Uploader: Anonymous
Date: 2013-10-26 11:06:50
Downloaded: 14
:
: .srt
Rating: 7.6 / 10 (14 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Horror

Language:
English


Çæä Òäí ˜å áÈÇÓ ÓÇÊä
ÂÈí æ ÊæÑ äÇÒ˜ ˜öÑöã Ñä ÏÇÑå
ÎÈ¡ ãä ãíÊæäÓÊã ÇáÇä Êæ íå
¡ÍãÇã Ñã ÈÇÔã
00:07:27,513 -->áÑÏ "æÏÑÈí"¿
¡å ÓÇáä ÑÞÕ ÈÇÔ˜æåí
"ÂÞÇí "ÑíÓæä
..."ãÚÑÝí ãí˜äã¡ áÑÏ "ÏæäæÑÊ
ÕÇÍÈ ÇãÊíÇÒ ÊæáíÏ Îä˜ ˜ääÏå åÇí
ÈÓíÇÑ ãÝíÏ ÈÇ ÑÇäÏãÇä ÈÇáÇ
¡ÈÇ ÊæÌå Èå íÒåÇíí ˜å ÝåãíÏã
Çæä íå ÞãÇÑ ÈÇÒ ÓÑÓÎÊå

Bad report

Close

Last TV Shows
Popular Movies
Close