+ Add subtitles

" The Boat" S01E08 ("El barco" Pesca mayor) Greek subtitles srt

 The Boat El barco Pesca mayor (2011)
Show trailer
Release: El Barco 1x08.srt (75.64 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-05-25 13:00:45
Downloaded: 4
: 25
: .srt
Rating: 8.2 / 10 (4 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Sci-Fi, Drama, Adventure


Åìåßò ôá ðáéäéÜ ÷Üíïõìå
ìéêñÜ ðñÜãìáôá.

ÂëÝðïõìå ãç óôá ðåñßðïõ
15 ìßëéá âïñåéïáíáôïëéêÜ!

Èá ðñïóðáèÞóïõìå íá
ðñïóãåéùèïýìå!
67
00:03:43,929 --> 00:03:45,816
Èá ðñïóðáèÞóïõìå íá
ðñïóãåéùèïýìå, ðáéäéÜ!

...åßíáé üëïé ÷áñïýìåíïé
ãéáôß ôçí îáíáâñÞêå!

Êé åäþ êáé ìÝñåò äåí
âëÝðïõìå ïýôå Ýíáí ôüíï.
Ìå ôéò ðéï åõíïúêÝò óõíèÞêåò
èá ìðïñïýóáìå íá öôÜóïõìå.94
00:05:13,902 --> 00:05:16,942
...óå ôÝóóåñá ÷ñüíéá.
ºóùò êáé óå ðÝíôå.
Ôï ðëÞñùìá èá öÜåé
÷ïíôñü ðáêÝôï.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close