+ Add subtitles

"The Boat" S01E08 (Pesca mayor) Greek subtitles srt

The Boat Pesca mayor (2011)
Show trailer
Release: El Barco 1x08.srt (75.64 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-05-25 13:00:45
Downloaded: 4
: 25
: .srt
Rating: 8.4 / 10 (4 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Sci-Fi, Drama, Adventure


ÂëÝðïõìå ãç óôá ðåñßðïõ
15 ìßëéá âïñåéïáíáôïëéêÜ!

Ï ìðáìðÜò ìïõ Ý÷áóå ôç ãç
áëëÜ ôþñá...

ÑéêÜñäï...
Ðåñéðëáíéüôáí åäþ
êé åêåß øÜ÷íïíôáò ãç.
Ç ðåñéï÷Þ ðïõ èá ìðïñïýóå
íá Ý÷åé äéáó÷ßóåé åßíáé...
¼÷é.
¼ôáí èá 'ìáóôå óôçí îçñÜ
èá óïõ 'íáé äýóêïëï...

Bad report

Close

Last Movies
Popular Movies
Close