+ Add subtitles

" The Boat" S01E08 ("El barco" Pesca mayor) Greek subtitles srt

 The Boat El barco Pesca mayor (2011)
Show trailer
Release: El Barco 1x08.srt (75.64 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-05-25 13:00:45
Downloaded: 4
: 25
: .srt
Rating: 8.3 / 10 (4 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Sci-Fi, Drama, Adventure


Åìåßò ôá ðáéäéÜ ÷Üíïõìå
ìéêñÜ ðñÜãìáôá.

-ÂÜë' ôï îáíÜ, Ñáìßñï!
-Íáé...

Êáé üôáí ÷Üíåéò Ýíá ðñÜãìá
êáé ôï îáíáâñßóêåéò...

¼÷é.
Äåí èá öÜíå êáíÝíá ðáêÝôï
ãéáôß äåí èá ôïõò ôï ðïýìå.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Close