+ Add subtitles

"The Boat" S01E08 (Pesca mayor) Greek subtitles srt

The Boat Pesca mayor (2011)
Show trailer
Release: El Barco 1x08.srt (75.64 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-05-25 13:00:45
Downloaded: 4
: 25
: .srt
Rating: 8.4 / 10 (4 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Sci-Fi, Drama, AdventureÌå ëáìâÜíåé êáíåßò;
Äåí Ýðñåðå íá åßóáóôå
óôçí ðëþñç;
Ìå ôéò ðéï åõíïúêÝò óõíèÞêåò
èá ìðïñïýóáìå íá öôÜóïõìå.94
00:05:13,902 --> 00:05:16,942
...óå ôÝóóåñá ÷ñüíéá.
ºóùò êáé óå ðÝíôå.
¼ôáí èá 'ìáóôå óôçí îçñÜ
èá óïõ 'íáé äýóêïëï...
...íá åìöáíßæåóáé óõíÝ÷åéá
ìðñïóôÜ ìïõ.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close