+ Add subtitles

"Ковчег" S01E08 (Pesca mayor) Greek subtitles srt

Ковчег Pesca mayor (2011)
Show trailer
Release: El Barco 1x08.srt (75.64 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-05-25 13:00:45
Downloaded: 4
: 25
: .srt
Rating: 8.4 / 10 (4 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Sci-Fi, Drama, Adventure


-ÐÜëé;
-Ôåëåõôáßá! Óå ðáñáêáëþ!
Ðñïóãåéùíüìáóôå!
...åßíáé üëïé ÷áñïýìåíïé
ãéáôß ôçí îáíáâñÞêå!

Äåí Ýðñåðå íá åßóáóôå
óôçí ðëþñç;
Åßíáé ç óåéñÜ óáò ãéá
ôï øÜñåìá!
Åß÷å ðïñåßá Ëïíäßíï-ÌðïõÝíïò
¢éñåò. ÌÝ÷ñé åäþ êáëÜ.
Ôçí þñá ôçò åðéêïéíùíßáò
üìùò...

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Series
Close