+ Add subtitles

"Ковчег" S01E08 (Pesca mayor) Greek subtitles srt

Ковчег Pesca mayor (2011)
Show trailer
Release: El Barco 1x08.srt (75.64 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-05-25 13:00:45
Downloaded: 4
: 25
: .srt
Rating: 8.4 / 10 (4 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Sci-Fi, Drama, Adventure


Áõôïêßíçôá, óðßôéá...
Äåí Ýðñåðå íá åßóáóôå
óôçí ðëþñç;
¢íôå, êáèÝíáò óôç äïõëåéÜ
ôïõ. ÃñÞãïñá!
...ôï áåñïðëÜíï ìðïñåß íá Þôáí
ïðïõäÞðïôå...
Å üôé....
Ðåñéðëáíéüôáí åäþ
êé åêåß øÜ÷íïíôáò ãç.
Äåí èá öÜíå êáíÝíá ðáêÝôï
ãéáôß äåí èá ôïõò ôï ðïýìå.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close