+ Añadir subtítulos

The Last Exorcism Part II (2013) griego subtítulos srt

Subtítulos para películas de alta definición
The Last Exorcism Part II (2013)
Ver corto
Estreno: The.Last.Exorcism.Part.II.2013.UNRATED.BRRip.XviD-3LT0N.srt (36.31 kB)
Idioma: griego
Cargador: jimbo98
Fecha: 2013-05-31 19:27:23
Descargados: 14
: 0
: .srt
Calificacion: 3.9 / 10 (14 votes)
Compartir:
Reportar mal
No hay comentarios por el momento

Añade tu comentario

Detalles de la película

Género:
Thriller, Horror

Idioma:
English


Ðñéí ôï âÜëåéò
áõôü îáíÜ ðÜíù óïõ..
Óßãïõñá åßíáé êÜôé êáëýôåñï
áð' ü, ôé óôï äÜóïò.
ÁðëÜ ðñÝðåé íá äþóïõìå óçìáóßá
óôï ðïéïé åßìáóôå..
Ìðïñåßôå íá ðåßôå üôé èÝëåôå.
.. ì'áñÝóåé íá åßìáé ðáñáãùãéêÞ.
¸ëá.
ÁÐÏÄÏÓÇ ÅÎ ÁÊÏÇÓ
grg

Reporte malo

Cerrar

Última TV Shows
Últimas películas
Cerrar