+ Add subtitles

"Highlander" S06E02 (Armageddon) Greek subtitles srt

Highlander Armageddon (1997)
Show trailer
Release: highlander.6x02.armageddon-gre.srt (36.63 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-08-24 18:00:25
Downloaded: 0
: 0
: .srt
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Sci-Fi, Mystery, Adventure, Fantasy


62
00:05:09,642 --> 00:05:12,444
áëÞôçò,

66
00:05:21,487 --> 00:05:23,722
Åßìáé ÈåáôÞò,

82
00:07:01,254 --> 00:07:05,056
Åõ÷áñéóôþ, Joe. Èá 'ôáí äýóêïëï ÷ùñßò åóÝíá.

85
00:07:11,431 --> 00:07:13,933
ÅíôÜîåé.

92
00:07:58,511 --> 00:08:02,714
- Ôé èåò;
- Ìá áõôÞ åßíáé ç åðéóôçìïíéêÞ åðï÷Þ

95
00:08:08,588 --> 00:08:12,090
¼ëç áõôÞ ç ôå÷íïëïãßá, ôüóç Ü÷ñçóôç ðëçñïöïñßá.

96
00:08:12,091 --> 00:08:15,327
Åßíáé ó÷åäüí áìáñôßá íá èÝëåéò íá ìÜèåéò ôüóá.


Bad report

Close

Last TV Shows
Close