+ Add subtitles

"Highlander" S06E02 (Armageddon) Greek subtitles srt

Highlander Armageddon (1997)
Show trailer
Release: highlander.6x02.armageddon-gre.srt (36.63 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-08-24 18:00:25
Downloaded: 0
: 0
: .srt
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Sci-Fi, Mystery, Adventure, Fantasy


Åßíáé ï Duncan MacLeod,
- Åßóáé óßãïõñïò üôé äåí ôïí ÷ôýðéóåò ôüóï äõíáôÜ;
- Äåí ôïí ÷ôýðéóá êáí.
Ï Ahriman.
- Íáé.
- ÊáëÜ, ðåò ôïõò íá ðñïóÝ÷ïõí.
Åßíáé åðáããåëìáôßåò. Åßíáé ðÜíôá ðñïóåêôéêïß.
ÅíôÜîåé.
"Óå áðÜíôçóç óôï äüëéï,

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Close