+ Add subtitles

"Highlander" S06E02 (Armageddon) Greek subtitles srt

Highlander Armageddon (1997)
Show trailer
Release: highlander.6x02.armageddon-gre.srt (36.63 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-08-24 18:00:25
Downloaded: 0
: 0
: .srt
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Sci-Fi, Mystery, Adventure, Fantasy


- Êáé åóÜò, Robert.
- Åõ÷áñéóôþ.

Êáé ìðïñåß íá åßíáé ïðïéïóäÞðïôå üðïôå èÝëåé.
Èá...èá óå ðÜñù áñãüôåñá.
Êáé ßóùò åßíáé ôï êáëýôåñï êïëðÜêé ìïõ.
Åäþ ëïéðüí êñýâåóáé...

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close