+ Add subtitles

"Highlander" S06E02 (Armageddon) Greek subtitles srt

Highlander Armageddon (1997)
Show trailer
Release: highlander.6x02.armageddon-gre.srt (36.63 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-08-24 18:00:25
Downloaded: 0
: 0
: .srt
Rating: 0 / 10 (0 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Sci-Fi, Mystery, Adventure, Fantasy


ï Highlander.
ðïõ ðáñáêïëïõèïýí êáé êáôáãñÜöïõí, áëëÜ ðïôÝ äåí åðåìâáßíïõí.
Ï Ahriman.
Mac, Ý÷ù ÈåáôÝò ðïõ äéáêüðôïõí ôéò
äéáêïðÝò ôïõò ãéá íá âñïýí ôïí Ahriman.
ÔÝëïò ðÜíôùí, ìüíï áõôÜ Ý÷ïõìå ìÝ÷ñé óôéãìÞò.
"Äåí èá áðáñíçèþ ðïôÝ ôï êáëü"
Åäþ ëïéðüí êñýâåóáé...

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Close