+ Add subtitles

"How I Met Your Mother" S09E05 (The Poker Game) Greek subtitles srt

Subtitles for high-definition movie
How I Met Your Mother The Poker Game (2013)
Show trailer
Release: How.I.Met.Your.Mother.S09E05.HDTV.x264-2HD.srt (36.58 kB)
Language: Greek
Uploader: blissita
Date: 2013-10-16 02:20:47
Downloaded: 9
: 25
: .srt
Rating: 7.2 / 10 (9 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Comedy, Romance


¸ôóé, ï ÌÜñóáë Üñ÷éóå ôá õðïíïïýìåíá.
Óå åõ÷áñéóôþ, áäåëöÝ,
êáé åõ÷áñéóôþ ãéá áõôüí ôïí êáöÝ.
Ðáñþí óôïí ãÜìï. (Äþñï ãÜìïõ)
Èá ôïõò ðÜñïõìå äþñï.
Ùð, ãéá äåò..
Åß-åßíáé ìßá åõ÷áñéóôÞñéá óçìåßùóç,
ãéá ôçí ðëáôöüñìá ðåñéôõëßãìáôïò äþñùí.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close