+ Add subtitles

"How I Met Your Mother" S09E05 (The Poker Game) Greek subtitles srt

Subtitles for high-definition movie
How I Met Your Mother The Poker Game (2013)
Show trailer
Release: How.I.Met.Your.Mother.S09E05.HDTV.x264-2HD.srt (36.58 kB)
Language: Greek
Uploader: blissita
Date: 2013-10-16 02:20:47
Downloaded: 9
: 25
: .srt
Rating: 7.1 / 10 (9 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Comedy, Romance


Áí ôï äþñï ôïõ äåí Ý÷åé öôÜóåé
áêüìá, èá åßíáé óôï äñüìï.
Íïìßæù ðùò ôï ðéÜóå.
Ôé Ý÷åéò íôõèåß;
Äåí îÝñù.
Åóý ãéáôß äåí ðÞñåò ôï ìÞíõìá íá
Ãéá íá ìÞí ôïõ ðÜñïõìå ãáìÞëéï äþñï,
ÐñÝðåé íá ôïõò ðÜñïõìå.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close