+ Add subtitles

"How I Met Your Mother" S09E05 (The Poker Game) Greek subtitles srt

Subtitles for high-definition movie
How I Met Your Mother The Poker Game (2013)
Show trailer
Release: How.I.Met.Your.Mother.S09E05.HDTV.x264-2HD.srt (36.58 kB)
Language: Greek
Uploader: blissita
Date: 2013-10-16 02:20:47
Downloaded: 9
: 25
: .srt
Rating: 7.2 / 10 (9 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Drama, Comedy, Romance


Ï ÷ñüíïò ðÝñáóå, áëëÜ äþñï äåí Ýöôáóå.
Äåí Ýëåéðåò áðü ôïí ãÜìï ìáò.
Ðùò ìðüñåóåò íá ìçí ìïõ ðÜñåéò
ãáìÞëéï äþñï;
Åííïþ, ðùò ìðüñåóåò íá ìçí ìå
ðÜñåéò ãéá ãáìÞëéï äþñï;
Ãéáôß äåí ôï êáôáëáâáßíåé;
Êáëýôåñá íá ôï îå÷Üóåé!
ÄÝìá áðü ôïí êýñéï Ôåíô Ìüóìðé.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close