+ Add subtitles

Memphis Belle (1990) Greek subtitles

Memphis Belle (1990)
Show trailer
Release: Memphis_Belle.srt (66.66 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-03 02:19:25
Downloaded: 3
: 25
: .
Rating: 6.9 / 10 (3 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Drama, War

Language:
English


Èá öñïíôéóåéò åóõ ãé' áõôï.
Ìåíåé åíá.
Íáõáãïóùóôçò; Ðïëõ õðåõèõíç äïõëåéá, Ëïõê.
Ìïëéò ìðåé ç öùôïãñáöéá óïõ
óôï ðåñéïäéêï Ëáéö...
ïëïé óôçí Áìåñéêç
èá óå èåëïõí ãéá ãéáôñï ôïõò.
Áëëç ìéá áðïóôïëç êáé ãõñíáò.
Êé åãù èá ÷áìïãåëïõóá.
Íá äïõëåõïõí ðéï ðïëõ,
íá öôéá÷íïõí êé áëëá óêáöç.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close