+ Add subtitles

Memphis Belle (1990) Greek subtitles

Memphis Belle (1990)
Show trailer
Release: Memphis_Belle.srt (66.66 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-03 02:19:25
Downloaded: 3
: 25
: .
Rating: 6.9 / 10 (3 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Drama, War

Language:
English


Èá 'ôáí ùñáéá áí ãõñéæáí ïëïé óçìåñá
êáé ãéíïôáí ï ÷ïñïò.
ïëïé óôçí Áìåñéêç
èá óå èåëïõí ãéá ãéáôñï ôïõò.
Ãéáôé íá ÷áìïãåëáóù;
-Ôåëåéùóáìå;
-'Ï÷é.
Èá 'íáé äõóêïëï,
áëëá ïëïé ðñåðåé íá êáíïõìå èõóéåò.
Äõóôõ÷ùò, Ëïõê.
Åéìáé ôùí Äçìïóéùí Ó÷åóåùí. Ëåãå ìå Ìðñïõò.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Close