+ Add subtitles

Memphis Belle (1990) Greek subtitles

Memphis Belle (1990)
Show trailer
Release: Memphis_Belle.srt (66.66 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-03 02:19:25
Downloaded: 3
: 25
: .
Rating: 6.9 / 10 (3 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Drama, War

Language:
English


'Åäùóåò óôï áåñïðëáíï
ôï ïíïìá ôçò êïðåëáò óïõ;
Åéíáé äõóêïëï íá ëéáæåóáé
ôñéãõñéóìåíïò áðï êïñéôóéá.
Êáôóå óôçôïò.
Áëëç ìéá áðïóôïëç êáé ãõñíáò.
Êé åãù èá ÷áìïãåëïõóá.
Âãáëå ôç öùôïãñáöéá.
-Ôåëåéùóáìå;
-'Ï÷é.
Öùôïãñáöéåò óôï Ëáéö; Êñáóé êáé ãõíáéêåò;
Èá ôñåëáèïõí!

Bad report

Close

Close