+ Add subtitles

Memphis Belle (1990) Greek subtitles

Memphis Belle (1990)
Show trailer
Release: Memphis_Belle.srt (66.66 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-03 02:19:25
Downloaded: 3
: 25
: .
Rating: 6.9 / 10 (3 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Drama, War

Language:
English


Ôï åèíïò èá ôïõò åñùôåõôåé.
Äåí ôåëåéùóáí áêïìç.
Èá öñïíôéóåéò åóõ ãé' áõôï.
Åóåéò äåí å÷åôå ãïõóôï.
Èá îåôñåëáéíåé ôéò ãõíáéêåò.
Êáôóå óôçôïò.
00:08:Èá '÷åôå êñáóé êáé ãõíáéêåò...

Bad report

Close

Popular Movies
Close