+ Add subtitles

Memphis Belle (1990) Greek subtitles

Memphis Belle (1990)
Show trailer
Release: Memphis_Belle.srt (66.66 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-03 02:19:25
Downloaded: 3
: 25
: .
Rating: 6.9 / 10 (3 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Drama, War

Language:
English


-Íá äù ôá ëåöôá óïõ.
-Ôæéíé, äáíåéóå ìïõ.
Âáë. Áðï ôé âãáéíåé áõôï;
Èá îåôñåëáéíåé ôéò ãõíáéêåò.
Âãáëå ôç öùôïãñáöéá.
-Ôåëåéùóáìå;
-'Ï÷é.
Óìçíáñ÷å Íôåñéôæåñ;
Åéìáé ôùí Äçìïóéùí Ó÷åóåùí. Ëåãå ìå Ìðñïõò.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close