+ Add subtitles

Memphis Belle (1990) Greek subtitles

Memphis Belle (1990)
Show trailer
Release: Memphis_Belle.srt (66.66 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-03 02:19:25
Downloaded: 3
: 25
: .
Rating: 6.9 / 10 (3 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Drama, War

Language:
English


Ôï ðñùôï ðëçñùìá óôï 8ï Áåñïðïñéêï Óùìá
ðïõ ïëïêëçñùíåé ôç èçôåéá ôïõ.
'Åäùóåò óôï áåñïðëáíï
ôï ïíïìá ôçò êïðåëáò óïõ;
ïëïé óôçí Áìåñéêç
èá óå èåëïõí ãéá ãéáôñï ôïõò.
Åóåéò äåí åéóôå åãù.
Íá äïõëåõïõí ðéï ðïëõ,
íá öôéá÷íïõí êé áëëá óêáöç.
Èá ãéíïõìå äéáóçìïé;
Äõóôõ÷ùò, Ëïõê.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close