+ Add subtitles

Memphis Belle (1990) Greek subtitles

Memphis Belle (1990)
Show trailer
Release: Memphis_Belle.srt (66.66 kB)
Language: Greek
Uploader: jimbo98
Date: 2013-07-03 02:19:25
Downloaded: 3
: 25
: .
Rating: 6.9 / 10 (3 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Action, Drama, War

Language:
English


Ôï åèíïò èá ôïõò åñùôåõôåé.
Èá öñïíôéóåéò åóõ ãé' áõôï.
Ìðáéíåé êáíåéò;
Èá îåôñåëáéíåé ôéò ãõíáéêåò.
Åéóáé âïìâáñäéóôçò...
Èá ãõñéóåôå ðéóù ìå ôï Ìðåë.
Èá 'íáé äõóêïëï,
áëëá ïëïé ðñåðåé íá êáíïõìå èõóéåò.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close