+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1048
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1048 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


Áðàâî Êàðàí!
Ïîìîù!
Èçäåâàòåëñòâàò íàä áåççàùèòíà æåíà!
Êàêâî å òîâà?
Ïîäèãðàâà ñå ñ áåççàùèòíà æåíà!

Òîâà òè ëè ñè?
Àõ, íåãîäíèê òàêúâ!
Òåá ëè íàðå÷å"òàòêî"?
- Äà, ìåí.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close