+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1048
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1048 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


Òîé óïðàâëÿâà ñâåòà è íèùî íå ñå
ñëó÷âà áåç íåãîâî îäîáðåíèå.
Ãîòîâ ñè.
Ñàì ùå êàðàø?
Ùå òå õâàíà!
Ùå òå õâàíà è
ïðú÷êà ùå âçåìà!
Ëåëüî, âèæòå.
- Êàêâî äà âèäÿ?
Ïî÷àêàé ìàëêî, ïî÷àêàé.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close