+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1048
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1048 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


êîåòî íå ìîæåøå äà âúðâè
À èçâîäúò å..
Ùå òå õâàíà è
ïðú÷êà ùå âçåìà!

Êàê ñå îçîâà íà ãëàâàòà âè?
- Ì- Íå ìîãà äà ãî èçâàäÿ.
Ñåãà è òàòêî ëè ìå íàðè÷àø?
Òâîÿò ñèí èñêàõ äà êàæà. Òâîé ñèí ëè å?
- Äà, ìîé ñèí å.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close