+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1048
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1048 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


÷å àêî èìàòå æåëàíèå
è âîëÿ çà ïîáåäà,
Êàðàí, çàïîâÿäàé òóê.
òàòêî ìè ïîäàðè æèâîò.
Áðàâî Êàðàí!
Ïóñíåòå ìå!
- Ñëèçàé!
Ùå òè ïîêàæà, àç íà òåá.
Ñåãà ùå ñè ïîëó÷èø.
Òîâà òâîåòî ÷åäî ëè å?
- ×åäî?

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close