+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1048
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1048 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


Êàðàí, çàïîâÿäàé òóê.
êîëêîòî ðåçóëòàò
îò òðóäà íà ìîÿ áàùà.
òàòêî ìè ïîäàðè æèâîò.
Õàéäå, ñÿäàé.
Åëà ïðè ìåí. Ùå ñè ïîëó÷èø áîÿ!
- Íå ìå áèé, ëåëüî!
Íàñòèíà ëè?
- Êúëíà ñå!
Òâîÿò ñèí èñêàõ äà êàæà. Òâîé ñèí ëè å?
- Äà, ìîé ñèí å.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close