+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1048
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1048 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


Íèå ÷åñòî ÷åòåì â êíèãèòå,
÷å Áîã å ñúçäàë ñâåòà.
È çàòîâà ñåãà èñêàì äà ìó êÁëàãîäàðÿ òè òàòåíöå!
Õàðåñâà ëè òè?
- Ìíîãî!
Êàêâî ïðàâèø?
Áîëè ìå!
Ùå òå õâàíà!


Bad report

Close

Last TV Shows
Popular Movies
Close