+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1048
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1048 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


÷å àêî èìàòå æåëàíèå
è âîëÿ çà ïîáåäà,
Êàðàí, ñèíêî, çàïîâÿäàé
- òîâà å òâîÿò ïðèç. Ïîçäðàâÿâàì òå!
Ãîòîâ ñè.
Èñêàì ñàìî äà òè ïîìîãíà.
Ïî÷àêàé!
Òàòêî!
Òâîÿò ñèí ìå íàïàäíà.
00:26:49,551 --> 00:26:54

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Series
Close