+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1048
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1048 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


Ãîñïîäèíå, èñêàì äà êàæà íåùî.
- Ðàçáèðà ñå, ãîâîðè.
òàòêî ìè ïîäàðè æèâîò.
Êàêâî å òîâà?
Ïîäèãðàâà ñå ñ áåççàùèòíà æåíà!
Èçâèíåòå ìå.
Ùå òå õâàíà è
ïðú÷êà ùå âçåìà!
Åëà ïðè ìåí. Ùå ñè ïîëó÷èø áîÿ!
- Íå ìå áèé, ëåëüî!
Çíà÷è å òâîé ñèí!

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Movies
Close