+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1049
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1049 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


êîëêîòî ðåçóëòàò
îò òðóäà íà ìîÿ áàùà.
Çàùî ìå áèåø? Íå ìå áèé?
Ñïðè!
Òåá ëè íàðå÷å"òàòêî"?
- Äà, ìåí.
Òîâà òâîåòî ÷åäî ëè å?
- ×åäî?
Òâîÿò ñèí èñêàõ äà êàæà. Òâîé ñèí ëè å?
- Äà, ìîé ñèí å.
È âñè÷êî çàðàäè òîâà
ïðîêëåòî êîëåëî.
Êàêâî êîëåëî.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Series
Close