+ Add subtitles

Rishtey (2002) English subtitles srt

Rishtey (2002)
Show trailer
Release: Rishtey.srt (75.32 kB)
Language: English
Uploader: Anonymous
Date: 2012-02-24 18:32:13
Downloaded: 1048
: 29.97
: .srt
Rating: 4.4 / 10 (1048 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Family

Language:
Hindi


êîåòî íå ìîæåøå äà âúðâè
À èçâîäúò å..
Êàðàí, çàïîâÿäàé òóê.
òàòêî ìè ïîäàðè æèâîò.
Òðúãâàø ëè?
- Äà!
Êàêâî å òîâà?
Ïîäèãðàâà ñå ñ áåççàùèòíà æåíà!
Èñêàì ñàìî äà òè ïîìîãíà.
Ïî÷àêàé!
Òâîÿò ñèí ìå íàïàäíà.

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Popular Series
Close