+ Add subtitles

The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) Greek subtitles srt

The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Show trailer
Release: The.Hobbit-The.Desolation.of.Smaug.2013.DVDScr.XVID.AC3ve-CM8 [Rebeloi Team] (85.55 kB)
Language: Greek
Uploader: Anonymous
Date: 2013-12-30 20:06:14
Downloaded: 8
:
: .srt
Rating: 8 / 10 (8 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Adventure, Fantasy

Language:
English


- Ìå ðÝñáóáí ãéá ëùðïäýôç.
- ÖáíôÜæïìáé ðùò ôï ìåôÜíéùóáí.
¸÷ïõí ïñêéóôåß ðßóôç óå áõôüí ðïõ êáôÝ÷åé
ôï êüóìçìá ôïõ ÂáóéëéÜ, ôçí ÉåñÞ ÐÝôñá.


Áðü äù, ãñÞãïñá!

Bad report

Close

Last TV Shows
Last Movies
Close