+ Add subtitles

The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013) Greek subtitles srt

The Hobbit: The Desolation of Smaug (2013)
Show trailer
Release: The.Hobbit-The.Desolation.of.Smaug.2013.DVDScr.XVID.AC3ve-CM8 [Rebeloi Team] (85.55 kB)
Language: Greek
Uploader: Anonymous
Date: 2013-12-30 20:06:14
Downloaded: 8
:
: .srt
Rating: 8 / 10 (8 votes)
Share this:
Report bad
There are no comments yet

Add your comment

Movie details

Genre:
Adventure, Fantasy

Language:
EnglishÈüñéí, äåí ìðïñåßò íá ðåñéìÝíåéò Üëëï,
åßóáé ï êëçñïíüìïò ôïõ èñüíïõ ôïõ Íôïýñéí.
¸¼ëïé ìáæß èá Ý÷åôå ôçí äýíáìç...
- ¼÷é áêüìç.
- ÁëëÜ èá ôï êÜíïõí.
Ôé óáò Ýëåãá; Åßíáé áèüñõâïò óáí
ðïíôéêüò! ÅîáéñåôéêÞ äïõëåéÜ äéáññÞêôç.
¹ èá ìáò âïçèÞóåé,
Þ... èá ìáò óêïôþóåé.

Bad report

Close

Last Movies
Close